GEDRAGSREGELS

De Baancommissie is een werkcommissie van het Bestuur van het
Gewest Noord-Holland/Utrecht. In die hoedanigheid organiseert en coördineert de Baancommissie Hoorn (BC)  namens het Gewestelijk Bestuur alle activiteiten op de kunstijsbaan De West-Fries gedurende de uren voor de trainingen en de wedstrijden van de schaatsverenigingen en de trainingsgroepen. Voor dit doel wordt de accommodatie, de baan, de juryruimte en de kleedkamers, door het Gewest van Optisport gehuurd. Dat wil zeggen, dat Optisport exploitant is van de accommodatie en dat alle abonnementhouders zich dienen te houden aan de door Optisport opgestelde gebruiksregels voor de kunstijsbaan De West-Fries en de bijbehorende gebouwen en installaties. In het reglement zijn deze regels opgenomen.

 1.      TRAININGEN.

Poortcontrole:·         

§  Abonnementhouders hebben slechts toegang tot de baan voor de trainingsperiode waarvoor zij een geldig abonnement bezitten. Men is niet verzekerd tijdens een andere trainingsperiode 

§   De poortcontrole heeft te allen tijde het recht om in geval van onheuse bejegening de betreffende rijder(ster) de toegang tot de baan te ontzeggen.

§   

Gebruik van de baan: 

Een paar opmerkingen:Het beschikbare ijsoppervlak wordt gedurende de trainingen over het algemeen genomen slecht benut. Zo’n 70% van het ijs (vooral in de bochten) wordt ingenomen door rijders/sters die aan het uitrijden”” zijn. Indien iedereen de discipline opbrengt om het uitrijden echte uitsluitend in de buitenbaan te doen (geen rijen dik naast elkaar) scheppen we met elkaar voldoende ruimte om iedereen de gelegenheid te bieden goed te trainen, ongeacht de trainingsvorm!Iedereen dient zich daarom aan onderstaande regels te houden:·         

§  Het uitrijden geschiedt nu uitsluitend aan de buitenzijde van de baan.·         

§  De baancoördinator en de trainers houden hierop toezicht.·         

§  De baancoördinator heeft het recht een rijder/ster bij herhaalde overtreding van de regels van de baan te verwijderen.·          

§   Bidons, hoezen en kleding behoren niet op het ijs.·         

§  Alle abonnementhouders zijn ertoe gehouden de aanwijzingen van de baancoördinator onverwijld op te volgen en hem alle medewerking te verlenen bij het uitoefenen van zijn taak 

Veiligheid op de baan:·          

§  De trainers dienen de groepsbesprekingen te houden op de relatief veilig plaatsen op de baan (de rechte einden, en bij voorkeur niet direct bij het uitkomen van de bocht). De trainer zorgt ervoor dat de groepsleden hierbij een veilige positie (aan de buitenzijde van de baan) innemen.·         

§  Invoegen voor de trainingsarbeid, evenals uitvoegen bij beëindiging daarvan, geschiedt bij voorkeur ter hoogte van de start- en finishlijn van de 1000 m.·         

§   De ijsmeester zal het ijs niet verzorgen wanneer zich nog rijders/sters op de baan bevinden. Rijders/sters mogen zich dan ook niet op het ijs begeven zolang de ijsmachine op het ijs is. Bij overtreding hiervan zal de ijsmeester het ijs verlaten en dus de verzorging van de baan onderbreken zolang de overtreding duurt, wat ten koste gaat van de trainingstijd. De overtreder/ster zal van de baan worden verwijderd.·

§  Het is absoluut verboden op het ijs in de tegengestelde rijrichting te schaatsen.·         

§  Het is verboden zonder handschoenen op het ijs te zijn.·         

§  Hulpverlening bij ongevallen van minder ernstige aard kan direct worden verleend door de baancoördinator. Hij beschikt over de verbanddoos in de juryruimte.·

§  Ongevallen van ernstige aard moeten onmiddellijk ter kennis worden gebracht van de dienstdoende bedrijfsassistent, opdat hij de eventuele EHBO-verlening kan coördineren. 

§   

Aanvulling Baanregels op selectie uren!!!!!!!!!!!!!

Op het trainingsuur WST op dinsdag, en het WST uur op donderdag  zal

het rijden anders geregeld zijn dan vorige jaren.

1. Je komt de baan op vanaf het binnen terrein.

2. Op de binnenbaan wordt uitgereden, blijf daarbij aan de binnenkant van

de baan, vooral in de bochten,  om de snellere rijders in de wedstrijdbanen

niet te hinderen.

3. De snelle rijders steken aan het eind van het rechte stuk over naar de

buitenkant van de baan en starten aan het eind van de bocht met de oefening.

Aan het eind van het rechte stuk gaan ze naar de binnenkant, maar halen

buiten langs in.

4. De snellere schaatsers gaan dus steeds verder naar buiten.

5. Het oefenen van de start gebeurt minimaal op de helft van het rechte

stuk, zover mogelijk naar buiten. De groep wacht achter de startende

schaatser,  staande tegen de boarding.

6. De achterste van een treintje(maximaal 6 rijders) geeft aan of de baan

vrij is om te starten, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant.

7. Beschermers en bidons mogen alleen op de bescherming of er achter

liggen. Niet op het ijs!!

8. Op de inrijbaan mag met niet meer dan 2 personen naast elkaar geschaatst

worden.

9. Trainers kunnen alle rijders, dus ook van andere groepen en

verenigingen daar op aanspreken.

Graag ook de betreffende trainer op de hoogte stellen. Een vriendelijke

toon heeft daarbij de voorkeur.

10. Wanneer trainers zich consequent niet aan de regels houden moet

de baancommissie hiervan op de hoogte gesteld worden.

§   

II. WEDSTRIJDEN.  Algemeen:·         

§  De accommodatie wordt gepacht door Optisport. Wedstrijdschaatsers, begeleiders, ouders en belangstellenden zijn bij deze gelegenheden op de baan te gast. Dat wil zeggen: gebruik de accommodatie met zorg en aandacht. Maak er geen vuilnisbelt van, mede in het belang van de gebruikers na u!·         

§  Voor sommige gedeelten van de accommodatie geldt een toegangsverbod. Zo is het voor iedereen verboden zich in de

§  machinekamer of in de nabijgelegen onderhoudsruimten te begeven. Op overtreding volgt verwijdering van de baan.·         

§  De geluidsinstallatie dient ertoe om de rijders, coaches en publiek te informeren over het wedstrijd/trainingsgebeuren. Het gebruik is echter aan voorschriften gebonden. Zo is bijvoorbeeld het gebruik volgens een verordening toegestaan. (overleg hierover met Optisport).De geluidssterkte kan met de bedrijfsassistent worden afgestemd. 

 Wedstrijdreglementen en – programma:·         

§  Op alle wedstrijden op De West-Fries is het Nationale Wedstrijdreglement van de KNSB van toepassing.·         

§  De Wedstrijden worden verreden volgend het door de BC opgestelde wedstrijdprogramma vermeld in dit boekje.·   

§  In het wedstrijdprogramma wordt onderscheid gemaakt tussen clubwedstrijden en overige wedstrijden, die door of namens de BC worden georganiseerd. De clubwedstrijden worden in het programma toegewezen aan een club of combinatie van clubs (CvC’s) zodanig dat iedere licentiehouder in principe een even grote hoeveelheid “wedstrijdijs”ter beschikking krijgt.·         

§  Omzettingen in het wedstrijdprogramma zijn slechts mogelijk met toestemming van de voorzitter van de sectie van de BC.·   

§  Volgens schema wordt aan iedere wedstrijd een starter toegewezen. Namen, adressen en telefoonnummers van de starters zijn in dit boekje vermeld. De clubs of CvC’s  stellen zelf een kundige jury samen.·         

§  Tijdens beide categorieën wedstrijden kunnen baanrecords worden verbeterd of gevestigd. Voor erkenning van een baanrecord moeten er minimaal twee onafhankelijke tijden zijn vastgesteld. Een baanrecord wordt na goedkeuring door of namens de BC bekrachtigd en bekend gemaakt. 

§  Wedstrijden kunnen alleen in Vantage worden opgenomen indien er een voldoende gekwalificeerde jury aanwezig is geweest en de wedstrijd heeft gejureerd.

Clubwedstrijden:

Materiaalgebruik:·         

§  De clubwedstrijden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de betreffende club of CvC’s. Om een en ander in goede banen te leiden stellen zij, liefst per seizoen, een leider van De West-Fries aan, die in organieke zin verantwoordelijk is voor de goede gang van zaken.·         

§   In het bijzonder is de leider verantwoordelijk voor het juiste gebruik, de volledigheid en het goed functioneren van de door de BC ter beschikking gestelde materialen, zoals klokjes, portofoons, startpistolen, computerapparatuur, fotokopieerapparaat e.a.·         

§  De leider zal geconstateerde vermissingen, gebreken of defecten zo spoedig mogelijk ter kennis brengen van de materiaalbeheerder ( de heer D. Kolk).·         

§  In de materialenkast is een logboek aanwezig met een inventarislijst. Aan de hand hiervan dient de leider de materialen voorafgaande aan de wedstrijd op volledigheid te controleren. Na afloop dient hij zijn bevindingen op de betreffende staat in het logboek te vermelden en voor akkoord te paraferen.·         

§  Ook is de leider op De West-Fries ervoor verantwoordelijk dat na afloop van de wedstrijd:

 1. de door de jury gebruikte materialen netjes in de kast worden opgeborgen
 2. de computers mogen niet worden uitgeschakeld
 3. het kopieerapparaat is uitgeschakeld
 4. de juryruimte netjes is opgeruimd en wordt afgesloten (licht uit)
 5. de kleedkamers netjes en zonder rommel worden achtergelaten
 6. de sleutels worden ingeleverd bij de bedrijfsassistent   

Wedstrijdleiding:·         

§  De scheidrechter of wedstrijdleider (dit hoeft niet noodzakelijkerwijs dezelfde persoon te zijn als de hier voorgenoemde “leider van De West-Fries” dient erop toe te zien dat de wedstrijden volgens de bepalingen van het Nationale Wedstrijdreglement worden verreden (deze persoon is dus in technische zin verantwoordelijk voor de goede gang van zaken).·         

§  De wedstrijdleider dient ervoor te zorgen dat voorafgaande aan de wedstrijd overleg plaats vindt met de dienstdoende ijsmeester en dat overeenstemming met hem is bereikt over:1.      het tijdstip waarop een begin kan worden gemaakt met het uitleggen van de wedstrijdbanen.2.      de wijze en de frequentie van de baanverzorging tussen de wedstrijdonderdelen.·         

§  Met het oog op de belangen van de gebruikers na de betreffende wedstrijd is de wedstrijdleider ervoor verantwoordelijk dat:

 1. de wedstrijd tijdig beëindigd wordt
 2. de deelnemers het ijs tijdig verlaten
 3. de baan in goede orde (de op het ijs gebruikte materialen netjes opgeborgen in de daarvoor bestemde opslagplaatsen) wordt achtergelaten
 4. vermissingen of het in gebreken raken van materialen of apparatuur worden gemeld in het logboek in de materialenkast.
 5. Bij het in gebreken blijven van de leider, wedstrijdleider, club of CvC’s kan de baancommissie betreffende club of combinatie aansprakelijk stellen voor de geconstateerde vermissingen of gebreken. 

 

Overige wedstrijden:·         

§  De deelnemerslijst voor deze wedstrijden (uitgezonderd die voor Gewestelijke of Nationale wedstrijden) wordt samengesteld door betreffende sectie van de BC. Afmeldingen voor de wedstrijd zijn mogelijk tot uiterlijk 30 minuten voor de aanvang van de wedstrijd. Daarna zal de eindgeldige deelnemerslijst op memoriestick ter beschikking komen voor de dienstdoende MICRO-CLOCK functionaris.·         

§  Op onreglementair wegblijven van een rijder/ster kan uitsluiting voor een of meerdere wedstrijden volgen. De betreffende sectie van de BC behoudt zich het recht voor hierover te beslissen.·         

§  Voor de leiding bij deze wedstrijden geldt hetzelfde als hiervoor is vermeld bij clubwedstrijden.·         

§  Deze wedstrijden worden gejureerd door kundige juryleden van de BC. Betreffende jurycoördinator, zorgt tijdig voor een adequate bezetting van de voor de betreffende wedstrijd vereiste functies.·  

§  De clubs dienen er voor zorg te dragen dat er voldoende gekwalificeerde juryleden beschikbaar zijn om een juryblok te kunnen samenstellen. ·       

§  Om de hiervoor genoemde juryblokken te completeren worden bij toerbeurt door de clubs 6 tijdwaarnemers geleverd, volgens het schema zoals vermeld in het wedstrijdprogramma. Indien een club niet in staat is deze tijdwaarnemers te leveren, dient men er zelf voor te zorgen dat deze verplichting door een andere vereniging wordt overgenomen. 

III. Diversen.·         

§   Rijders/sters zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigendommen in de kleedkamers en langs de baan. De BC aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.·         

§  De kosten van moedwillige vernielingen en schade, die door rijders/sters wordt aangebracht aan eigendommen van de BC of van Optisport zullen op betreffende rijder/ster worden verhaald.·         

§  In kwesties waarin door dit reglement niet is voorzien beslist de BC.