Bericht volgens de KNZB site

Wedstrijden

Afmeldingen bij zwemwedstrijden
Kort samengevat betekent deze regeling dat deelnemers die binnen 24 uur voor de wedstrijd worden afgemeld, de code
'NG' in het proces-verbaal krijgen. Deelnemers die zonder afmelden niet starten krijgen de code 'NG ZA' .

Wijzigingen met ingang van 1 augustus 2008:
- Voor 'NG' wordt een boete opgelegd van € 2,55 per wedstrijd (dus niet meer per start) en voor
'NG ZA' € 7,65 per niet doorgegane start. (prijspeil 2008).
- Deze boetes gelden niet voor de instroom bij Swimkick-wedstrijden en bij E-niveauwedstrijden.

Als aanvulling hierop is door bondsbestuur de volgende regeling vastgesteld:
“Tot 24 uur voor aanvang van de wedstrijd kunnen de verenigingen deelnemers afmelden bij de
organiserende vereniging. Dit geschiedt op een door de organisatie te bepalen wijze (fax, e-mail, brief).
Deze deelnemers worden door het jurysecretariaat in het proces-verbaal opgenomen met de aanduiding
'AFGEM'. Voor de op deze wijze afgemelde deelnemers wordt geen boete opgelegd.”

Aanvullende wijziging met ingang van 1 augustus 2008:
de organiserende instantie kan in de inschrijfbepalingen een afwijkende termijn voor deze afmelding opnemen.
Indien gewenst kan de organiserende instantie bijvoorbeeld bepalen dat afmeldingen tot het begin van de
juryvergadering kunnen worden ingeleverd; dit gebeurt dan met de code ‘AFGEM’ en dus zonder boete.
Indien in de inschrijfbepalingen geen afwijkende regeling is opgenomen, geldt de 24-uurstermijn voor
afmelden.
Deelnemers die tijdens de wedstrijd ziek worden of geblesseerd raken dienen zich samen met de coach bij
de scheidsrechter te melden; deze kan bepalen dat de deelnemer met de code ‘AFGEM’ dan wel ‘NG' in de
uitslag wordt opgenomen.

Aanvullende wijziging met ingang van 1 augustus 2008:
Dit afmelden geldt voor de gehele verdere duur van de wedstrijd.
De tekst van de toelichting in het reglement ( bijlage D1A, voorwaarden voor inschrijving) zal in
bovenstaande zin worden aangepast.