De KNZB zal met ingang van 1 april 2009 de door FINA aangescherpte eisen inzake zwemkleding overnemen voor wedstrijden in Nederland. De FINA heeft haar reglementen nog niet formeel aangepast, maar een verordening uitgegeven voor FINA wedstrijden. In navolging van FINA zal de KNZB haar reglementen vooralsnog niet aanpassen, maar worden de wedstrijdbepalingen van alle door of namens de KNZB georganiseerde wedstrijden aangepast. Kringen en andere wedstrijdorganisaties wordt geadviseerd deze bepalingen over te nemen.

 

Officials van Nationale Kampioenschappen alsmede de Swimcups in Amsterdam en Eindhoven zullen met de Taakgroep Officials en Reglementen Zwemmen bespreken hoe de regels zijn toe te passen en te controleren. Op basis van hun bevindingen zal in april via de kring official commissies een advies worden gegeven aan alle officials. Vooruitlopend wordt officials bij ALLE wedstrijden verzocht toe te zien op naleving van het reglement, met in achtneming van de beperkte daarvoor beschikbare middelen.

Alle verenigingen worden derhalve geadviseerd om zelf er op toe te zien dat hun sporters in reglementaire kleding aan de start verschijnen om ontzegging van startrecht of diskwalificatie achteraf te vermijden.

 

De met onmiddellijke ingang door FINA vastgestelde eisen worden door de KNZB met ingang van 1 april 2009 als volgt toegepast.

a.       Ontwerp:

zwemkleding mag de nek niet bedekken en zal niet voorbij de schouders of enkels komen.

b.       Materiaal

                                 i.            gebruikte materialen moeten de contouren van het lichaam volgen.

                               ii.            De combinatie van verschillende materialen in de zwemkleding mag niet tot gevolg hebben dat lucht wordt opgesloten.

c.       Dikte:

de maximum dikte van het materiaal is 1 mm

d.       Drijfvermogen:

de totale zwemkleding mag een drijfvermogen hebben van maximaal 1 Newton (100 gram) ongeachte de grootte van de kleding.

e.       Controle:

FINA heeft hiervoor een controle en testprogramma opgesteld uit te voeren door een Zwitser laboratorium.

De KNZB neemt de lijst van geautoriseerde zwemkleding over van FINA zodra deze beschikbaar is. Tot dat moment behoudt de KNZB zich het recht voor om controle op materialen (b.) dikte (c.) en drijfvermogen (d.) zelf uit te voeren. Hiertoe dient elke sporter desgevraagd zijn zwemkleding na een race beschikbaar te stellen. Controle op materialen, dikte en drijfvermogen zal niet worden uitgevoerd voor de wedstrijd.

Indien de scheidsrechter zwemkleding na de race afkeurt en de zwemmer of diens coach hier niet mee instemt wordt de kleding door de scheidsrechter ingenomen en binnen 4 weken door een nader vast te stellen keuringsorgaan beoordeeld.

Controle op ontwerp (a.) kan voor de race worden uitgevoerd, waarna een startverbod kan worden opgevolgd of na de race een diskwalificatie tot gevolg heeft.

f.         Constructie:

ieder systeem dat externe stimulatie of beÔnvloeding in enige vorm (bijv. pijnreductie, het vrijkomen van chemische of medische middelen, elektrische stimulatie, en andere) verzorgt, is verboden.

g.       Individuele aanpassingen:

alle zwemkleding van een goedgekeurd model moet op een gelijke wijze zijn gemaakt zonder enige variatie of aanpassing voor individuele zwemmers ten opzichte van modellen die voorgelegd zijn voor goedkeuring. Iedere aanpassing voor gebruik is verboden; het is duidelijk dat aanpassingen in verband met de maat niet als individuele aanpassing worden gezien.

h.       Gebruik:

er mag slechts ťťn zwempak gebruikt worden. Het dragen van een zwembroek onder de zwemkleding of het dragen van twee zwembroeken/badpakken over elkaar is niet toegestaan. Desgevraagd dient een sporter aan de jury aan te tonen dat deze regel wordt gevolgd. De scheidsrechter waarborgt hierbij voor zover nodig dat het controlerend jurylid van dezelfde sekse is als de sporter.

i.         Zwemkleding welke tot 1 april 2009 is toegestaan, is niet automatisch ook na 1 april 2009 toegestaan. Deze regels zijn ook van toepassing op kleding welke voor 1 april 2009 is gebruikt bij officiŽle en goedgekeurde wedstrijden.

j.         Goedkeuring:

goedkeuring onder deze regels blijft geldig tot 31 december 2009. Fabrikanten dienen deze goedkeuring op het product laten blijken op een door de FINA aan te geven methode. Het doel is om te kunnen controleren dat de in gebruik zijnde zwemkleding bij wedstrijden goedgekeurd is.

 

In geval van twijfel is de door FINA gepubliceerde tekst (www.fina.org) leidend.

Het overtreden van de regels inzake zwemkleding wordt beoordeeld als wangedrag en kan als zodanig worden voorgelegd aan de tuchtcommissie van de KNZB.

 

Technisch Directeur Jacco Verhaeren zal het bondsbestuur voorstellen voor minioren en junioren de kledingvoorschriften strikter vast te stellen: bij jongens broeken zonder pijpen en bij meisjes een badpak tot de heupen. Bestuurslid zwemmen Meeuwis Bouw staat hier zeer welwillend tegenover en streeft naar invoering met ingang van het nieuwe seizoen. Een besluit hierover wordt niet voor mei verwacht.