Gemeentewapen Petten De Hondbossche en de
oude Hondsbossche stenen schutsluis te Zaandam.
Gemeentewapen Zijpe

                                                                                                                       
                                                   

Ik zoek voor mijn verzameling (zie collectie op deze site) ansichtkaarten en/of foto’s van Petten, Hazepolder, de Pettemerkluft, 
het Korfwater, de Hondsbossche Zeewering (dijkwerkers, Prince George, reddingboot) en café Camperduin (Hargergat).

Heeft u materiaal voor mij!  Dan graag via mijn E-mail

Bewerking Harry van Zijl
Hondsbossche 1715
Caart van de Meeting en Peijlingen gedaan aan den
Hondsbosscher Waaker en omliggende dijken Anno 1715.


                     Door bedreiging door de zee verschoof Petten in oostelijke richting, afbraak en landinwaarts weer opbouwen.
                     In de zestiende eeuw kwam het einde van de mogelijkheid tot opschuiven in zicht. De landtong waarop Petten lag
                     werd smaller en smaller, tot in 1598 de Hazedwarsdijk werd aangelegd. Men kon toen uitwijken naar De Hasepolder
                     waar tussen 1600 en 1700 de bebouwing is ontstaan die Nieuw-Petten werd genoemd en later Hazepolder heette.
                     Het vlak stond voor 1700 regelmatig onder water en heette Krabbewater. Via het Korfwater was er noordelijk van
                     Petten een verbinding met de zee. In 1691 kwam er met de Spreeuwendijk een definitieve afsluiting van de zee en
                     was Het Vlak beschikbaar voor bebouwing. Tussen 1700 en 1800 werd daar het Petten gebouwd tot in plm. 1840
                     de toestand was bereikt vanvoor de laatste wereldoorlog.
                                                                                                    Zwarte lijn ------------- = huidige kustlijn.

Word vriend van de Hondsbossche!

1872-1877 - Blauw basalt op de Hondsbossche Zeewering.

In 1860 lag de Hondsbossche Zeewering bij Petten er slecht bij. Die bestond toen uit een simpele zanddijk. Voor de dijk stond een paalscherm. Dat was een 2,5 meter hoge houten schutting van zware palen. Ten slotte werd het strand beschermd door strekdammen. Maar toch schuurden dat strand en de onderzeese oever steeds verder af. Het paalscherm was ook niet meer in orde. Het was oud en versleten.
Goede raad was duur. Het Hoogheemraadschap van de Hondbossche organiseerde zelfs een prijsvraag. Uiteindelijk bracht het plan van dijkgraaf Cornelis van Foreest in 1870 redding. Hij wilde een brede basaltglooiing op de dijk laten leggen. Dat was destijds iets nieuws. Het werk werd in 1872-1877 uitgevoerd. De nieuwe Hondsbossche Zeewering doorstond de zwaarste stormen zonder grote schade. Het onderhoud bleek ook veel goedkoper. 

Canon waterstaatsgeschiedenis.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
Petten en de Hondsbossche Zeewering in kaart, beeld en reconstructie, 1466-1614

EERSTE UITGAVE KR I NG VAN 'VRIENDEN VAN DE HONDSBOSSCHE, 1982, door H. Schoorl.

Beslissende jaren voor de Hondsbossche

D. Aten en M.W.C. Nieuwjaar, 1997.

Door stormvloed overmand

De watersnoodramp van 1953 op het eiland Texel,
te Den Helder en aan de Hondsbossche.

Will. C. Thijssen, 2003.
HB
025
HB 025
HB
029
HB 029
HB
051
HB 051 HB
055
HB 055 HB
057
HB 057
Stalen damwand als noodmaatregel Zwakke schakels.

Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt hierdoor steeds sneller. Dit leidt tot steeds hogere waterstanden, en hogere en langere golven op de Noordzee. Dit betekent dat de Nederlandse kust in extreme stormomstandigheden zwaarder wordt belast, immers de golven lopen met meer energie tegen de zeeweringen en zijn hoger. Omdat ook in de toekomst de veiligheid gegarandeerd moet blijven, worden de normen waaraan de zeeweringen moeten voldoen ook strenger. In 2003 bleek dat door de zwaardere golfrandvoorwaarden delen van de Nederlandse kust niet meer aan de norm konden voldoen of dat binnen 20 tot 50 jaar niet meer zouden doen. Dit zijn de zwakke schakels in de Nederlandse kust. Daar waar er een acuut probleem werd geconstateerd zijn maatregelen getroffen. Bij Petten is eind 2004 als noodmaatregel een stalen damwand op de kruin van de dijk geplaatst.
In 2005 werd ook de Hondsbossche zeewering onder handen genomen. Bij dit dijkvak werd het grasdek aan de bovenzijde vervangen door een stenen mat van zogeheten basalton. Deze maatregelen zijn getroffen in afwachting van de structurele versterking van de dijk.

De Hondsbossche Zeewering en de Pettemer Zeewering zijn in feite twee waterkeringen met elk hun eigen historie. De Hondsbossche Zeewering is het oudst. Lange tijd hebben ze ook verschillende beheerders gehad. De profielen zijn daar- om ook verschillend. Voor deze studie worden ze als één waterkering behandeld en aangeduid als de Hondsbossche en Pettemer Zeewering.

Startnotitie dijkversterking Zwakke schakel Hondsbossche en Pettemer Zeewering.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
HB
125
HB 125 HB
129
HB 129 HB
135
HB 135
HB
139
HB 139 HB
141
HB 141 HB
145
HB 145
HB
146
HB 146 HB
147
HB 147
HB
148
HB 148
HB
149
HB 149
HB
151
HB 151
HB
153
HB 153 HB
155
HB 153 HB
156
HB 156
  HB
157
HB 157     HB
159
HB 159 HB
161
HB 161
HB
171
HB 171 HB
175
HB 175
HB
177
HB 177 HB
178
HB 178 HB
179
HB 179
HB
181
HB 181 HB
183
HB 183
HB
184
HB 184 HB
185
HB 185 HB
186
HB 186
HB
187
HB 187 HB
189
HB 189 HB
193
HB 193
HB
195
HB 195 HB
196
HB 196 HB
197
HB 197
HB
215
HB 215 HB
225
HB 225 HB
235
HB 235
TOP
CdL CdL CdL
Uit privé collectie. Uit privé collectie. Uit privé collectie.
Reddingboot op werkspoor Hondsbossche Links
Reddingboot op werkspoor Hondsbossche.
12 augustus 1939.Rechts
Werkspoor op de Hondsbossche met op de achtergrond
het vroegere Gemeenlandshuis van "de Hondsbossche"
hier ingericht als herstellingsoord "Trein 8.28".
CdL Werkspoor op de Hondsbossche
Uit privé collectie.
HB
251
HB 251 HB
252
HB 252 HB
255
HB 255
HB
258
HB 258
HB
259
HB 259 HB
261
HB 261
HB
275
HB 275 HB
279
HB 279 HB
285
HB 285

Schapen op de Hondsbossche


HB
325
HB 325 HB
329
HB 329 HB
331
HB 331
HB
727
HB 727 HB
729
HB 729
HB
333
HB 333 HB
334
HB 334
HB
335
HB 335 HB
339
HB 339 HB
341
HB 341
HB
365
HB 365

HB
371
HB 371 Cunsumptiekaart HB
375
HB 375
HB
379
HB 379 HB
383
HB 383
HB
385
HB 385 HB
389
HB 389

TOP
HB
425
HB 425 HB
429
HB 429 HB
431
HB 431
HB
435
HB 435 HB
437
HB 437 HB
439
HB 439
HB
440
HB 440 HB
441
HB 441 HB
443
HB 443
HB
445
HB 445 HB
475
HB 475 HB
477
HB 477
HB
485
HB 485

Café-restaurant 'Camperduin' aan het strand van

Camperduin in de dertiger jaren.

Gebombardeerd in de Tweede Wereldoorlog.

Hier rechts een foto van een dagje uit van ouden van dagen

uit Heerhugowaard. Foto genomen 09-08-1935.

HB
489 F
HB 489 F
HB
501
HB 501 HB
505
HB 505 HB
515
HB 515

Badplaats Camperduin

Twintig jaar geleden was er slechts één badplaats van
beteekenis  aan onze Noordzeekust, n.l. Scheveningen:
thans vindt men op een mooien zomerdag nauwelijks
meer een stukje strand onbenut.

Hiernaast een aardig tafereeltje te Camperduin, de plaats
waar een hiaat in onze duinenreeks begint en de Honds-
bossche Zeewering moest worden gebouwd.

De Prins 27-07-1929.
(Foto, Favier).

HB
525
HB 525 HB
527
HB 527
HB
539
HB 539 HB
541
HB 541 HB
543
HB 543
(Identiek aan HB 539 maar nu met café)
HB
545
HB 545 HB
549
HB 549 HB
551
HB 551
HB
553
HB 553 HB
555
HB 555 HB
559
HB 559
HB
561
HB 561 HB
563
HB 563 HB
564
HB 564
HB
565
HB 565
HB
575
HB 575
HB
579
HB 579 HB
585
HB 585
HB
591
HB 591 HB
595
HB 595
Nou moe
Klaar ........ af Het hondje weet niet beter
Een warme dag, een ijscoman Te veel meisjes, te weing ijsjes Nat
Hello There Pech Doe het licht uit
Dick Meester - Boven op de berg geplant Dick Meester - Met een bootje in de hand Dick Meester - Met het ezeltje hier
Dick Meester - Met 't stopbord in de hand Dick Meester - Vliegeren over strand en zee
Let op dat je niet verbrand Voorzorg
TOP
HB
971
HB 971 Wapensteen bij de Hondsbossche stenen schutsluis te Zaandam.

Ter herinnering aan de nieuwbouw van de sluis in 1722-1724 liet het bestuur van de Hondsbossche door Jacob van der Beek uit Alkmaar twee wapenstenen vervaardigen. Op  de voorzijde van de stenen vinden we de wapens van dijkgraaf Jan Adriaan van Egmond van de Nijenburg en van het Hoog- heemraadschap van de Hondsbossche.

Op de achterzijde staan de wapens van de hoogheemraden Frederik Lakeman, Dirk Houttuyn, Gerrit Schenk, Jacob Egmond, Floris Wil, Gijsbert Ramp en rentmeester-secreta- ris  mr. Abraham Bluzé met in een cartouche het jaartal 1724.  

Beide stenen werden aan de kant van de Voorzaan op de sluis geplaatst en staan daar nog steeds.

Bron: Zeventiende uitgave kring van 'Vrienden van de Hondsbossche' 2001.

ZEVENTIENDE UITGAVE KRING VAN
'VRIENDEN VAN DE HONDSBOSSCHE', 2001.

W.C. Thijssen.

De Hondsbossche steenen schutsluis te Zaandam


HB
975
HB 975 HB
979
HB 979
TOP
                                
               

Overige ansichtkaarten en foto's
Het vooroologse Petten, Hazepolder, Pettemerkluft, Korfwaterstrand en de Pettemer Zeewering.
Sloop van Petten 3 /  noodwoningen /  wederopbouw  Petten 4
Het naoorlogse Petten, Hazepolder, Pettemerkluft, Korfwaterstrand en de Pettemer Zeewering.
Een fotograaf meende in 1934 deze Pettemer dorpstafereeltjes van alle dag te moeten vastleggen.
Onderhoud aan de Hondsbossche en de Pettemer Zeewering.
Camperduin en het Hargergat (voor Café Camperduin en het strand; zie Hondsbossche).
Reddingstation Petten, H.M.S. Prince George en andere strandingen.
Reactor Centrum Nederland later Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN-Petten).

Op deze pagina staan foto's waarvan ik het Wie / Waar en/of Wanneer nog niet weet. Weet u het ?
                                                                                                                                                    E-mail