Privacy Statement Biljart Club "Net Niet"

Algemeen

In dit Privacy  Statement informeert de biljart club Net Niet (hierna te noemen BCNetNiet) u over de wijze waarop BCNetNiet persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden BCNetNiet persoonsgegevens verwerkt, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe BCNetNiet omgaat met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Het Privacy Statement is van toepassing op alle handelingen van BCNetNiet inzake persoonsgegevens. Op het gebruik van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. BCNetNiet verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar leden in overeenstemming met deze wetgeving.

BCNetNiet is verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens middels de activiteiten die in dit Privacy Statement worden benoemd. Als u contact wilt opnemen met BCNetNiet, gebruik dan de contactgegevens die onderaan dit Privacy Statement zijn opgenomen.

Voor welke doeleinden verzamelt BCNetNiet uw persoonsgegevens?

BCNetNiet verwerkt persoonsgegevens van leden voor het beheren van de ledenadministratie, het ontvangen van contributies, het beheren van financiŽle administratie, het beheren van wedstrijdinformatie en om de leden gericht te kunnen informeren over verschillende clubzaken.

BCNetNiet maakt voor deze registraties gebruik van beveiligde personal computers en een publieke website www.bcnetniet.nl.

Leden

Als u lid bent, gebruikt BCNetNiet uw voor- en achternaam, telefoonnummer, adresgegevens, e-mailadres en geboortedatum ten behoeve van de ledenadministratie en wedstrijdadministatie, meer in het bijzonder om :

  • De verschuldigde contributie bedragen te innen en te registreren;
  • De leden te informeren over wedstrijden, partijen en resultaten;
  • Het beheren van de (historische)ledenadministratie;
  • Het beheren van de financiŽle administratie;
  • Informatie en kennis over te dragen in relatie tot het doel van BCNetNiet.

Van leden verzamelt BCNetNiet:

  • Persoonlijke gegevens (zoals naam, voornaam, voorletters, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer (niet verplicht), e-mailadres;
  • Lidmaatschap gegevens (gegevens betreffende gespeelde partijen, scores en gemiddelde scores  binnen BCNetNiet.

Ook kan BCNetNiet beeldmateriaal (fotoís, geluid- en video opname) registeren waar leden mogelijk herkenbaar in beeld/geluid op staan.

Wie hebben toegang tot de ledenadministratie van BCNetNiet?

De toegang tot de financiŽle administratie van BCNetNiet is voorbehouden aan de penningmeester, de heer M. Negenman; de toegang tot de ledenadministratie en wedstrijdadministratie is voorbehouden aan de wedstrijdleider, de heer J.J. Heek  en diens vervanger, de heer S. Grootjes.

Hoe gaat BCNetNiet om met beveiliging, vertrouwelijkheid & externe partijen?   

BCNetNiet legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Binnen BCNetNiet bijgehouden persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van BCNetNiet.

Hoe lang bewaart BCNetNiet uw persoonsgegevens?

BCNetNiet bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden.

De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam en adres) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

Hoe kunt u uw privacy rechten uitoefenen?

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen heeft u ook het recht tot beperking van het gebruik van persoonsgegevens en op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen via de website van BCNetNiet(www.bcnetniet.nl). Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek of verzoek tot beperking van de verwerking of overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

Heeft u een vraag of verzoek?

Voor vragen over het Privacy Statementof of over het gebruik van uw persoonsgegevens door BCNetNiet kunt u contact opnemen met de BCNetNiet via << contact >>.

Heeft u een klacht?

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe BCNetNiet uw persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet met zorg behandelen, of wanneer u ons een verzoek hebt gedaan welke wij niet, niet volledig of niet tijdig hebben gehonoreerd.

Wijzigingen in het Privacy Statement

BCNetNiet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het Privacy Statementl. Wij adviseren u het Privacy Stement regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Dit Privacy Statement is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

, << contact >>.

<<terug>>