NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw40 DAGEN WIJSHEID UIT VERLEDEN ALS RICHTINGWIJZER VOOR NU

De onderstaande geestelijke auteurs waren vertrouwd met de vruchten van het lezen van de bijbel en het regelmatige gebed. Ze wisten hoe je contact hield met God, al in een tijd dat er geen moderne communicatiemiddelen waren. Hun tijdloze wijsheid kan ons de weg wijzen door de 'broadband-jungle' naar een tijd van bezinning en verzoening, via inkeer en boete naar vreugde.

Abba Macarius, een Egyptische kameeldrijver die monnik geworden was, een van de Woestijn Vaders (ca. 300–ca. 390)
Hef je handen naar de hemel en vraag: "Vergeef me, Heer." Als je nog onrustig bent, bid dan: "Help me." Je hoeft echt niet veel te zeggen. God weet wat we nodig hebben. Zijn genade is nooit langzaam.

Bonaventura, monnik en leider in de Orde van de Franciscanen (1221–1274), uit De Reis van de Ziel naar God:
De weg die aanvangt in de vrees voor God leidt tot verdriet dat ons vreugde brengt en uiteindelijk ontzag. Accepteer de waarheid dat Christus gekruisigd werd voor onze zonden. Zijn bloed reinigde alle zielen. Vergeet niet godvrezend verdriet te hebben in je ziel. Voor je bij God de zonneschijn van zijn wijsheid zoekt moet je op je knieën en moet je Hem je hulpeloosheid en je falen brengen. Leg degene die je bemint voor waar je je voor schaamt. En leef een godvruchtig leven. Als je leest, bid om inspiratie. Als je jezelf vragen stelt, bid om een sterkere trouw aan God. Als de de wonderen van de wereld verkent, bid dan om een grotere waardering van Gods mysterie. Als je werkt, bid dan om genade. Als je studeert, vraag erom bovenal geleerd te worden hoe je kunt liefhebben. En als je inzicht verwerft, bid dan: "God houd me nederig."

Amma Syncletica, Woestijn Moeder (ca. 380–ca. 460)
We hebben nederigheid nodig zoals een schip nagels nodig heeft om het bijeen te houden.

Abba Poemen, Egyptische Woestijn Vader (?–ca. 449)
Wees zo waakzaam betreffende wat je zegt alsof je een vreemdeling in een stad bent. Probeer niet "gehoord te worden." Doe niet je best anderen met je in te laten stemmen. Hoop er niet op om invloedrijk of machtig te worden. Deze nederigheid zal grote vrede in je geest brengen.

Johann Arndt, Duitse Lutherse theoloog (1555-1621), uit: Waar Christendom
In onze haast om de best mogelijke "opleiding" te krijgen zien we de beste leraar over het hoofd, Jezus, wiens nederigheid en heilige leven onze beste leerboek vormen. Wij moeten aan zijn voeten zitten omdat zijn leven ons alles kan leren. Is je ooit opgevallen dat iedereen hem wel wil dienen, maar wie wil hem navolgen? Navolging kost opoffering. We moeten heilig, nederig, zelf-ontledigend, luisterend, geduldig, bereid te lijden, en in staat om te houden van moeilijke mensen. Wie kan dit allemaal volmaakt doen? Niemand, natuurlijk. Soms vallen we in geestelijk in slaap. We zijn zwak, maar we kunnen ons er vrolijk voor inzetten. We kunnen proberen Christus na te doen in wat we ook ondernemen. We kunnen zijn heilige leven ons voor ogen stellen en eraan werken om zoals Hij anderen lief te hebben. We kunnen proberen het pad te gaan dat Hij ging. Dit zal een zekere gebrokenheid van hart vereisen. Bekering is niet makkelijk. Het is werk.

Anoniem, 14e-eeuwse Britse monnik, De Wolk van het Niet Weten
Je hebt alleen naakte bedoeling nodig voor. Als je naar Hem verlangt is dat genoeg. We kunnen onszelf niet naar God toedenken. Daarom ben ik bereid alles wat ik weet op te geven om het enige lief te hebben dat ik niet kan denken. God kan bemind worden, maar niet gedacht.

Ælfric van Eynsham, 10e-eeuwse Engelse Benedictijnse monnik, uit een preek:
God geeft vergeving aan berouwvolle mensen en verlicht hun geest met zijn zachte vergevingsgezindheid, en daarna troost Hij hen, want Hij is de Geest van de Troost. De test van onze liefde voor God is dat we vriendelijk tegen elkaar zijn. In andere woorden, God wil dat we handelen, zodat we hem eren met onze goede werken—niet enkel door kale woorden—want liefde wordt openbaar door daden. Als liefde niet wil werken, is het geen liefde.