Havelland & Müritz

About Me

Onderwerpen Havelland & Müritz

Noord-Spanje

Zweden

Lesbos [2002]

Lesbos [1999]

Zwitserland

Polen

Noorwegen

Ebro

Bargerveen

 

Verslag van trip naar het oosten van Duitsland mei 2005


Het gebied dat we bezocht hebben ligt globaal ruim honderd km ten westen van Berlijn. Het is het voedingsgebied van de Havel en deze rivier voert het water weer af naar de Elbe. Het gebied maakt deel uit van het zuidoostelijke deel van de Duitse laagvlakte en vormt op die manier het noorden van de deelstaat Brandenburg. Het gebied staat in de Grote Bosatlas apart vermeld als Havelland met Rathenow als dichtstbijzijnde redelijk grote stad. Glaciale invloeden doen zich nog gelden in het landschap en zijn verantwoordelijk voor de opstuwingen in het landschap. De spoorlijn Amsterdam <=> Berlijn doorkruist het gebied.

Kerkje in Havelland
Het Havelland
Het landschap van Havelland is gevormd door de rivier de Havel, een zijrivier van de Elbe. De Havel heeft zelf ook weer een aantal zijriviertjes, en er zijn ook verschillende meren en afgesneden rivierarmen. De rivier heeft kilometers brede uiterwaarden die in de

late winter grotendeels onder kunnen lopen. Tussen de rivierlopen zijn zandopduikingen (rivierduinen en ijstijdafzettingen) die lage heuvels vormen en die grotendeels met bos begroeid zijn. In totaal is slechts ca. 20% van het West Havelland cultuurland (vnl. voor landbouw), 40% is bos, en 40% zijn gebieden die periodiek onder water kunnen komen te staan. Deze gebieden, de zgn. Auländer, drogen in de loop van het voorjaar geleidelijk op en zijn (behalve op de natste plaatsen) begroeid met een dichte vegetatie van gras en kruiden, welke eenmaal per jaar wordt afgemaaid of die extensief wordt beweid. Veel van de Auländer zijn natuurreservaat.
In het voorjaar vormen de uitgestrekte en deels onder water staande Auländer een fantastisch gebied voor rustende eenden, ganzen, zwanen en steltopers; ook veel van de in Nederland overwinterende ganzen en zwanen maken tijdens de voorjaarstrek van het Havelland gebruik als stopplaats. Het gebied is een van de belangrijkste overwinteringsplaatsen voor Wilde Zwanen. Naast vogels is de streek ook rijk aan reeën, everzwijnen en bevers (wij zagen talloze vraatsporen van de laatsten en diverse burchten, soms zelfs bij heel smalle slootjes). Op die rijkdom aan (water)wild komen Zeearenden, Vossen en Wasbeerhonden af.

Het Havelland is de laatste wijkplaats van de Grote Trap in de noord-Duitse laagvlakte. De totale populatie telde tijdens ons bezoek zo’n 90 exx, heel wat minder dan in 1940 toen er nog 4100 waren. In 1960 was het aantal individuen afgenomen tot 1200, in 1980 tot 560, en omstreeks 1990 waren er nog maar ca. 60. Toen ze nog talrijker waren bereikten vogels uit dit gebied bij strenge vorst ook Nederland, zoals in 1979 (125 exx in januari-maart) en 1985 (26 exx in januari-februari). De Grote Trap is de zwaarste vliegende vogelsoort van Europa (volwassen man 10-18 kg, vrouw 4-5 kg; vergelijk: Kroeskoppelikaan 10-13 kg, Knobbelzwaan 6-14 kg, Monniksgier 7-13 kg, Zeearend 3-7 kg, Ooievaar 3-4 kg. In de zuid-oosthoek van het West Havelland is nu een groot terrein gereserveerd voor de Grote Trappen, waar ouderwetse gewassen worden geteeld die het commercieel niet meer zo interessant zijn maar die het bij trappen goed doen. Gewonde en verzwakte dieren worden opgevangen in een fokstation, waar ook in gevangenschap gelegde eieren worden uitgebroed, waarna de grote jongen worden vrijgelaten. Hierdoor is het aantal de laatste jaren weer licht toegenomen. (uit: verslag Kees Roselaar)
Near Germany's capital Berlin you can experience unforgettable countryside-holidays in the unspoiled splendour of the Havelland. Formed in a glacial valley at the end of the last ice age, the Havel remained as a river with a minimal gradient leading to the creation of many extensions in form of river arms and lakes, which are most significant around the towns Potsdam and Brandenburg. The Krämer Forst as an area of mixed forest mainly consisting of beeches, birches, and oaks, is a recommended place to go if you want a refreshing break during the day. Further west the wide meadows of the Havelländisches Luch with their distinct water channels can be explored. The River Havel in the Naturpark Westhavelland flows through one of the biggest concurrent wetland-areas in Central Europe. The humid lowlands provide living space for many endangered plants and animals. Thousands of birds rest here in autumn on their migration flight to the south.
The Havelland is a unique landscape of rivers and waterways providing the highest concentration of wetland resources in Germany. (internet site Havelland)

Onze reis april/mei 2005

We vertrokken op donderdagochtend 28 april om 7.20 uur uit Nijkerk. Om 13.10 uur waren we bij Brandenburg.
Route: Nijkerk – Hengelo – Osnabruck – Hanover – Braunsweich – Maagdenburg – Brandenburg. Afgelegde afstand: 535 km. Twee stops gemaakt.

28 april 2005. Mooi zonnig weer, temp. 15 C.

Onderweg zagen we o.a.:
Torenvalk, Buizerd, Havik, Rode wouw, Zwarte wouw, Zwarte specht en Bonte kraai.
In Brandenburg nog enkele, vergeten, boodschappen gedaan. Daarna richting Rathenow.
Ten Noorden van Brandenburg zagen we o.a. een Vos en een Kraanvogel.

Camping bij Gortz

Daarna vonden we een camping bij Gortz aan de noordkant van de Beetzsee. Hier hebben we ons geïnstalleerd en zijn vervolgens via Barnewitz naar Garlitz gegaan. Onderweg vlakbij Gortz een Visarenden nest in een elektriciteitsmast, met Visarend erbij!
Bij Garlitz staan 2 uitkijktorens voor de Grote trappen. De Trappen komen vaak niet erg dichtbij al hebben we foto’s van iemand gezien die samen met de Trap op de foto kwam. De eieren worden uitgebroed in Buckow. Daarna gaan de jongen weer terug naar het gebied en verblijven dan in kooien. De vogels kunnen hier in en uit vliegen en ook nog voer halen.
We hebben eerst een half uur in de eerste hut door gebracht en vervolgens ruim een uur in de tweede. De tweede is interessanter dan de eerste. Er is meer begroeiing bij de hut en er is een poeltje aanwezig, waar zich wat amfibieën ophouden. Op de grote keien (morenen?) liggen hagedissen te zonnen. In de gehele streek komen veel reeën voor en redelijk wat hazen.

We zagen hier:


Grote trap 12 ex. (10 mannetjes en twee hennen)
Kraanvogels > 100
Rode wouw 3
Buizerd 5
Blauwe reiger 4
Waterhoen 1
Gele kwikstaart
Nachtegaal
Geelgors
Grauwe gors

’s Avonds op de camping in Gortz; lekker biertje en eten koken + eten.

Tijdens het avondeten:


Zeearend 1 ad. Boven het meer die veel onrust veroorzaakte onder de Kraanvogels.
Roerdomp (aud)
Dwergmeeuw
Nachtegaal
Grote karekiet
Kraanvogels
Grauwe ganzen
Zwarte wouw
Groenling
Raaf
Bonte kraai
Grote Bonte Specht

Vrijdag 29 april. Stralende dag, meer dan 20 C.

Vanmorgen vroeg 5.30 uur vanuit de tent en bij het ontbijt op de camping:

Konijn, Haas en Ree


Boomklever Groenling Vink Pimpelmees
Ekster Vlaamse gaai Houtduif Fitis
Grote karekiet Witte kwik Meerkoet Merel
Knobbelzwaan Ringmus Koekoek Rietgors
Kuifeend Kievit Bonte kraai Zwarte kraai
Nachtegaal Roerdomp Kraanvogel Grauwe gans
Tjif-tjaf Spreeuw Staartmees Boomkruiper
Zwartkop Fazant Sprinkhaanrietzanger
Onderweg in Gortz: Huismus, Turkse tortel, Boerenzwaluw en Ooievaar op nest. Wat ook opviel was de aanwezigheid van veel Raven in dit gebied en tevens het voorkomen van zowel de Zwarte - als de Bonte Kraai met de nodige tussenvormen.
Net voorbij Gortz: Het Visarendennest in de mast met 2 Visarenden erbij! Het nest zit in de mast achter de voetbalvelden van dit kleine dorpje.

Onderweg naar Barnewitz even gestopt in een naaldbos met enig loofhout. Dit leverde het volgende op behalve een Eekhoorn het volgende op:

Boomklever Boomkruiper Boompieper Vink
Appelvink Zwarte specht 2 Grote bonte specht 2 Merel
Zwarte mees Kuifmees Vlaamse gaai Zanglijster
Raaf Bont kraai Winterkoninkje

In Barnewitz: Ooievaar op nest, Koolmees en de eerste Huiszwaluw.

Onderweg naar Rathenow: Buizerd, Rode Wouw, Veldleeuwerik en Gierzwaluw.

Steckelsdorf – Schollene – Ferchels – Schollene:

Zeearend 1 ad. Watersnip balts Aalscholver Kokmeeuw
Slobeend 1 paar Knobbelzwaan Tafeleend Kuifeend
Fuut 1 paar Geelgors Pimpelmees

Schollene => Molkenberg => Warnau => Strodehne

Holenduif Boerenzwaluw Blauwe reiger
Geelgors Gele kwik Putter
Paapje Koekoek Wilde eend
Rietzanger Wulp Kauw
Nijlgans 1 Ooievaar 3


GULPERSEE => mooie hutten aan zuidkant dus zaten we goed wat het licht betreft. We zagen:

Grauwe gans Kokmeeuw Krakeend
Rietgors Slobeend Smient
Visarend 1 Zeearend 2 Aalscholver (kolonie)
Wintertaling Zomertaling 1p Kuifeenden
Brilduiker Zwarte stern
Visdief Dwergmeeuw en
Draaihals.

Even voor Parey staat een mooie hut langs een vaart; ca. 400 m. lopen. Wel de telescoop meenemen want de afstand tot de vogels in het natte gedeelte is behoorlijk.


Zeearend 2 juv. aan de grond Bruine kiek vr. Buizerd
Gele kwik Waterpieper Veldleeuwerik Kievit
Pijlstaart Slobeend > Wilde eend Krakeend
Groenpootruiter Tureluur Kemphaan Dodaars
Fuut Roodhalsfuut 3

Het lijkt er op dat Roodhalsfuten vaak het zelfde biotoop kiezen als de dodaars.
De volgende hut voorbij Parey leverde op:

Knobbelzwaan Wilde zwaan 1
Ooievaar 1 Braamsluiper
Sprinkhaanrietz. Steenuil (aud)

Vervolgens naar de tent. We moesten om 20.00 uur binnen zijn, anders konden we niet meer met de auto bij de tent komen. Dat kan vervelend zijn als je vroeg wilt starten of laat terug wilt komen. Toch geeft het ook wel enige rust en de gelegenheid om de camping te verkennen.
Het ingaan van de avond en de nacht gaat steevast onder begeleiding van een aantal welluidende geluiden van o.a. Roerdomp, Grote Karekiet, Nachtegaal en soms de Sprinkhaanrietzanger.

Zaterdag 30 april. Opnieuw een stralende ochtend. Temp. >15 C.

Vanmorgen een wandeling over de camping gemaakt vanaf 6.30 uur.

Heel mooi een Vos gezien, die recht naar ons toe kwam door een spoor in een graanveld.
Wij bleven roerloos zitten en uiteindelijk kwam hij tot op ca. 35 meter bij ons vandaan!
Toen rook hij ons, draaide zich om en liep op een drafje bij ons vandaan.

Verder op de camping als aanvulling op de waarnemingen van gisteren:
Groene specht man ’s ochtends vroeg mooi gezien en gehoord.
Goudhaantje
Bonte vliegenvanger
Mogelijk een Taiga boomkruiper maar daar zijn we niet helemaal zeker van.
Daarna bij de tent ontbeten en op pad gegaan.
Vandaag was het doel de Hohennauener See (zuidkant) en de omgeving Ferchesar.
De zuidkant van de See viel erg tegen, veel toerisme als je al bij het water kwam.
Na Ferchesar in het bos koffie gedronken. Een mooi bos met veel vogels maar wij waren daar pas tegen de middag en dus veel te laat maar toch:

Braamsluiper Winterkoninkje Zwarte specht Houtduif
Koolmees Roodborst Boompieper Grote bonte specht
Fluiter Boomkruiper Tjif-tjaf Vink
Zwartkop Pimpelmees Appelvink Groene specht
Merel Huiszwaluw

Daarna zijn we doorgestoken richting Noord en hebben rechtsom een rit gemaakt langs het Havellandischer Grosser Hauptkanaal. De route liep over betonplaten en is eigenlijk bedoeld voor plaatselijk bestemmingsverkeer. Het was landschappelijk een mooie route.
Onderweg o.a.:

Paapje, Kramsvogels 25, Beflijsters 2.

Vos heel mooi aan het jagen, waarbij hij enkele woelmuizen ving en waarbij hij prachtige sprongen maakte op zijn prooi!
Deze Vos liep op ca. 50 meter en we hebben hier enkele van gemaakt, 800 mm. en 1200 mm.
Nadat we de doorgaande weg weer hadden bereikt, opnieuw naar de hut bij de Grote trappen. Deze hut heeft in de avond het licht goed.
Onderweg scoorden we nog een Zwarte Roodstaart.

Daarna nog even langs de hut bij de Grote trappen bij Garlitz:

Grote trappen ca. 12 Kraanvogels >100 Rode wouw Buizerd
Gele kwik Grauwe gors

We spraken een man die een wijfje trap vlakbij de toren had gefotografeerd. Hij had geen telelens nodig gehad, hij kon de vogel zelfs aanraken! Misschien pseudo- baltsgedrag?
Maar voor ons stonden ze weer op 300 meter. Toch maar wat foto’s gemaakt met
1120 mm telelens van Trappen en Kraanvogels.

Zondag 1 mei. Stralend weer. Het zou vandaag 30 C. worden!

We besloten om nog een keer naar de Gulper See te gaan. Vooral de zuidkant en ook de omgeving van Parey hadden ons aangesproken.

In Hohennauen scoorden we onze eerste Europese kanarie.
Bij Parey op een doodlopend stuk dijk koffie gedronken. Fantastisch weer en een prachtige plek in de zon bij 25 C. Daar hoorden we o.a. het zwakke en langgerekte geluid van de Buidelmees. Het geluid kan verward worden met de Rietgors die hier algemeen is. Ook de matkop hoorden en zagen we hier. Wat we ook overal hoorden was het geluid van een andere gors, nl. de Geelgors. Het is een van hardnekkigste zangers die met zijn naargeestig geblèr de dag altijd wat lijkt op te vrolijken. (vrij naar Jac. P.Thijsse)

Landschap Havelland


Aan de Gulpersee een tijd in een hut gezeten. Dat leverde aan aantal nieuwe soorten op:

Zilvermeeuw 2 Geoorde fuut 2 Witgatje 1 Zwarte ruiter 1

Voorbij Rhinow weer een doodlopend pad van betonplaten ingereden, richting Gulper See.
Aan het einde een uitkijktoren. Terwijl het theewater opzette ging ik even doorlopen naar de jachthut. Vandaar uit zag ik een beverachtig beest bezig in de vegetatie. Hij zag mij niet en ik zat bovendien boven de wind. Het moest een bever of een beverrat zijn. De staart moest uitkomst bieden maar die bevond zich onder water. Jelle er later bij gehaald en toen hij onder water weg dook konden we zien dat hij een ronde staart had en dat pleit natuurlijk voor de Beverrat. (Myocastor coypus) Toch een opvallende verschijning hier omdat ze nogal wintergevoelig zijn. Ze werden vroeger voor het bont gehouden, maar ontsnapten en/of werden losgelaten. Volgens de ‘The atlas of European mammals’ komt er een populatie voor in Brandenburg tot zelfs in het zuiden van Denemarken. Op de terugweg nog even bij de trappen langs, want je weet maar nooit. Het ligt op onze route naar de camping dus meestal besloten we de dag bij de Grote Trappen. Er waren opnieuw ca. 12 Trappen te zien vanaf de toren en opnieuw op meer dan 300 meter.
Vanavond kwamen ook Jan en Mart Smit met Theo Koeten in de hut. Zij waren vandaag net aangekomen en hadden ook gehoopt dat de Trappen dichterbij zouden zitten, helaas.
We hebben wat bij gekletst en vervolgens weer terug naar de tent. Morgenochtend gaan we vertrekken naar de Müritz See.

Vanavond op de camping een roepende Ransuil!


Maandag 2 mei. Opnieuw een mooie zonnige dag. Temp. > 15 C.

Vanmorgen vroeg 6.00 uur, onze eerste Wielewaal!
We hadden nog een klein probleempje bij vertrek van de camping want het bleek dat we pas om 9.00 uur konden afrekenen. Gelukkig was er een gewillige schilder bezig die ons heeft geholpen
Tent opgebroken, ontbeten, ingepakt en vertrokken naar de deelstaat ten noorden van Brandenburg Mecklenburg-Verpommern. Het grootste meer in dit merengebied wordt gevormd door de Müritz, dat tevens het grootste meer is van Duitsland.
De afvoer van water geschiedt hier door de Elbe met haar diverse zijrivieren. Sinds de 16 eeuw is de rivier de Elbe gekanaliseerd, maar hij behield zijn meanderende setting voor een groot deel. Dat maakte deze rivier onaantrekkelijk voor de beroepsscheepvaart, en juist aantrekkelijk voor de pleziervaart.


Elbe informatie:
Lengte: 1.164 kilometer
Oorsprong: Reuzengebergte (Tsjechië)
Monding: Noordzee (via Hamburg) en de Oostzee (via het Lübeckkanaal)
Belangrijkste steden: Dresden, Maagdenburg, Hamburg.
Ligging in Mecklenburg-Verpommern.

Bij Gortz bleken 2 nesten door een Visarend bezet te zijn in de masten.
Ook vlakbij Gortz ontdekten we nog 4 Grote trappen in een graanveld op ca. 50 meter. Toen we stopten vlogen ze helaas weg, voordat we een plaatje konden maken.
Verder onderweg: dode Bunzing, Egel en Steenmarter. Ondanks het beperkte verkeersaanbod in deze streek vallen er toch regelmatig verkeersslachtoffers.

Bord bij Boeker Muhle

De reis naar Boek aan de oostkant van de Müritz See bleek 2 uur te duren.
Om ca. 14.15 uur kwamen we aan in Boek.
Hier zijn we eerst naar de ”Informatie”gegaan en hebben een kaart van het gebied gekocht.
Daarna naar de camping, de tent opgezet en koffie gedronken.
Vervolgens lopend een tochtje gemaakt aan de Zuid-Oost kant van de Müritz See.


Eerst naar de Visvijvers van Boeker Muhle. Hier staan 2 mooie hutten vlak bij elkaar.
Er zat een Visarend in een boom tegenover de hut. We hadden onze fotospullen niet meegenomen naar de hut, helaas!
We zagen hier: Visarend 2, Zeearend 4en een Bruine kiekendief die een nest bleek te hebben voor de hut. In de hut boerenzwaluw die daar hun kleinesten weer probeerden op te bouwen.

Onze tocht verder naar het Z.O. leverde erg weinig op en lijkt dus niet de manier om iets te zien hier.
Onderweg wel een picknick gedaan en hier zagen we Rode wouw en Zeearend!
Daarna terug naar de camping. Vanaf de camping hebben we een wandeling gemaakt in Noordelijke richting, door een bosrijk gebied. We namen o.a. het volgende waar:

Fluiters Boomklever Koekoek Koolmees
Zwarte specht Grote bonte specht Middelste bonte specht Kleine bonte specht.

Hazelworm

Verder enkele Ringslangen, en een Hazelworm.
De hazelworm (fam. Anquidae) komt uit een familie van 70 tot 80 soorten, welke grotendeels voorkomen in N.en Z. Amerika. Slechts twee soorten in de Oude wereld de Hazelworm (Anguis fragilis) en de Schelttopusik. De Europese hazelworm, tot 60 cm, leeft verborgen en wordt meestal na regen of in de avondschemering gezien. Ze eten veel naaktslakken en kunnen 50 jaar oud worden althans in gevangenschap. Ze brengen gewoonlijk 6 – 12 levende jongen ter wereld. Wordt nog al eens aangezien voor een slang en soms doodgeslagen.

Camping aan de Müritz

’s Avonds op de camping: Visarend, Roerdomp en Bosuil.

In de loop van de avond werd de lucht steeds donkerder en rommelde het al in de verte. Het was een broeierige dag geweest dus het onweer kwam niet onverwacht. Even na tienen barstte er een enorme bui los met veel wind, water en onweer. Jelle hield het niet droog in zijn tentje. Toen het ietsje droger werd, heeft hij snel de buitentent opnieuw opgespannen. Daarna toch lekker geslapen.

Dinsdag 3 mei. Een grauwe, grijze dag. Temp. 12 C.
Vanmorgen op/rond de camping:

Roerdomp Bosuil
Nachtegaal Kleine bonte specht
Knobbel zwaan Spreeuw
Tjif-tjaf Zwarte specht
Wielewaal Kramsvogel
Visarend Kokmeeuw
Visdiefje Bonte kraai Zwartkop Pimpelmees
Houtduif Merel Koekoek Vuurgoudhaantje

Om 7.30 uur, na het ontbijt een wandeling gemaakt in het gebied richting Waren.
Opnieuw de wandeling van gistermiddag maar nu verder, tot de tweede observatietoren. Dat is ongeveer 6 km lopen, dit op aanraden van een andere Nederlandse vogelaar, die het gebied goed kende en die ons ook attent maakte op de Middelste Bonte Specht => klagend geluid.
Een mooie wandeling, die ook landschappelijk erg de moeite waard was. Het doet denken aan Polen, vooral het laatste stuken een beetje aan het Bargerveen => ook met die dode berken. Het gebied is vroeger gebruikt als jachtgebied van de voormalige DDR machthebbers. Willi Stoph had hier vroeger een jachthuis. Het is mede hier aan te danken dat het gebied bewaard is gebleven. Na de Wende, 1989, is het gebied geschikt gemaakt voor toeristen. Het jachthuis staat er niet meer; alleen een informatiebord en een aantal vruchtbomen verraden de plek nog waar ooit de voorzitter van de staatraad, staatshoofd, zich te buiten ging aan de jacht. Het is alleen toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Diverse hutten geven een mooi uitzicht over het gebied richting Waren.

Tijdens deze ontspannen wandeling zonder onnatuurlijke geluiden:

Fluiters Grote bonte specht Zwarte specht Middelste bonte specht
Vuurgoudhaantje Koolmees Pimpelmees Matkop
Bont kraai Vlaamse gaai Watersnip (balts) Roerdomp (aud)
Kraanvogel Bruine kiek Rietzanger Sprinkhaanrietzanger
Snor Rietgors Witte kwikstaart

Terug bij de camping en ruim 3 uur later (10.45 uur) hebben we koffie gedronken. Het is inmiddels 19 C. en de zon breekt door.

Vanmiddag nogmaals naar de visvijvers van Boeker Mühle; mooie hutten maar je hebt wel een beetje tegenlicht. Boerenzwaluwen nestelen in de hutten. Altijd kans op de arenden.

Zeearend 1 Visarend 2
Rode wouw 1 Zwarte wouw 1
Bruine kiek 1p. Buizerd 1
Boomvalk 1 Blauwe reiger 6
Roerdomp 1 (aud) Grote karekiet 1 Krooneend 1p Dodaars 2p.


Het blijft mooi, die roofvogels en vooral het bidden en vissen van de Visarend is fraai!
Ook het paartje Krooneend was een onverwachte aangename verrassing.

Nog een boodschapje gedaan in Rechlin en toen terug naar de tent.
De voorbereidingen voor de terugreis getroffen, lekker wijntje gedronken en gegeten.
Vroeg naar bed om uitgerust aan de thuisreis te beginnen.

Epiloog: het blijkt een prima te locatie te zijn voor de niet verwende vogelaar. De combinatie van Haveland te combineren met de Müritz is een prima optie die goed te doen is in een week. Bijkomend voordeel is dat het niet zo ver rijden is. Vogelfotografisch is het wat minder aantrekkelijk alhoewel het landschappelijk aantrekkelijke kanten heeft en nog heerlijk rustig over komt op gehaaste westerling.

Woensdag 4 mei. Grauwe grijze dag maar droog. Temp. 13 C.

Vanmorgen om 6.00 uur opgestaan. Tent ingepakt, ontbeten en vertrokken om 7.00 uur.
Rechlin – Dambeck – snelweg Berlijn – snelweg Hamburg bij Wittstock – Hamburg – Bremen – Osnabruck – Amsterdam.
We hebben 1x gestopt en 1x getankt voor Nijkerk. Om 14.00 waren we in Nijkerk.
Jelle zijn spullen uitgeladen en ik ben doorgereisd naar Nw. Niedorp.

Verslag Jelle de Jong & Otte Zijlstra; foto’s: otte zijlstra


Totaallijst Havelland 28-04 t/m 01-05 2005-05-2005 (115 soorten)

Dodaars Roodhalsfuut Geoorde fuut
Aalscholver Blauwe reiger Ooievaar
Knobbelzwaan Wilde zwaan Grauwe gans
Bergeend Nijlgans Wilde eend
Krakeend Pijlstaart Slobeend
Smient Wintertaling Zomertaling
Tafeleend Kuifeend Brilduiker
Zeearend Visarend Rode wouw
Zwarte wouw Bruine kiek Buizerd
Havik Sperwer Torenvalk
Fazant Waterhoen Meerkoet
Kraanvogel Grote trap Kievit
Tureluur Zwarte ruiter Groenpootruiter
Kemphaan Watersnip Wulp
Witgatje Kokmeeuw Dwergmeeuw
Zilvermeeuw Visdief Zwarte stern
Holenduif Houtduif Turkse tortel
Steenuil Ransuil Koekoek
Wielewaal Gierzwaluw Zwarte specht
Groene specht Grote bonte specht Draaihals
Veldleeuwerik Boerenzwaluw Huiszwaluw
Waterpieper Boompieper Witte kwik
Gele kwik Winterkoninkje Roodborst
Nachtegaal Zwarte roodstaart Tapuit
Paapje Zanglijster Kramsvogel
Merel Beflijster Zwartkop
Tuinfluiter Braamsluiper Rietzanger
Sprinkhaanrietzanger Grote karekiet Fitis
Tjif-tjaf Fluiter Goudhaantje
Bonte vliegenvanger Buidelmees Koolmees
Pimpelmees Zwarte mees Kuifmees
Markop Staartmees Boomklever
Boomkruiper Ekster Vlaamse gaai
Kauw Bonte kraai Zwarte kraai
Raaf Spreeuw Huismus
Ringmus Vink Putter
Groenling Kneu Appelvink
Europese kanarie Rietgors Geelgors
Grauwe gors


Bij Muritz, oostzijde bij het dorpje Boek, op 2 en 3 mei 2005 hadden we nog 6 soorten erbij

Middelste Bonte Specht Kleine bonte specht Bosuil
Boomvalk Vuurgoudhaantje Krooneend

Totaal: 121 waargenomen soorten.

Soorten in alfabetische volgorde:


Aalscholver
Appelvink
Beflijster
Bergeend
Blauwe reiger
Boerenzwaluw
Bonte kraai
Bonte vliegenvanger
Boomklever
Boomkruiper
Boompieper
Braamsluiper
Brilduiker
Bruine kiek
Buidelmees
Buizerd, veel lichte ex.
Dodaars
Draaihals 1 x gezien
Dwergmeeuw
Ekster
Europese kanarie
Fazant
Fitis
Fluiter
Geelgors, algemeen te horen.
Gele kwikstaart
Geoorde fuut op ondiepe plassen
Gierzwaluw
Goudhaantje
Grauwe gans
Grauwe gors, redelijke aantallen
Groene specht
Groenling
Groenpootruiter
Grote bonte specht
Grote karekiet
Grote trap
Havik
Holenduif
Houtduif
Huismus
Huiszwaluw
Kauw
Kemphaan
Kievit
Kneu
Knobbelzwaan
Koekoek
Kokmeeuw
Koolmees
Kraanvogel
Krakeend
Kramsvogel
Kuifeend
Kuifmees
Markop
Meerkoet
Merel
Nachtegaal
Nijlgans
Ooievaar
Paapje

Pijlstaart
Pimpelmees
Putter
Raaf
Ransuil
Rietgors
Rietzanger
Ringmus
Rode wouw
Roodborst, schaars gehoord
Roodhalsfuut
Slobeend
Smient
Sperwer
Spreeuw
Sprinkhaanrietzanger
Staartmees
Steenuil
Tafeleend
Tapuit
Tjif-tjaf
Torenvalk
Tuinfluiter
Tureluur
Turkse tortel
Veldleeuwerik
Vink
Visarend
Visdief
Vlaamse gaai
Waterhoen
Waterpieper
Watersnip
Wielewaal
Wilde eend
Wilde zwaan
Winterkoninkje
Wintertaling
Witgatje
Witte kwikstaart
Wulp
Zanglijster
Zeearend, diverse maar niet elke dag.
Zilvermeeuw
Zomertaling
Zwarte kraai
Zwarte mees
Zwarte roodstaart
Zwarte ruiter in zomerkleed
Zwarte specht
Zwarte stern
Zwarte wouw
Zwartkop


P.S.
Een 4 persoon huisjes is te huur voor € 30 per nacht in bijvoorbeeld Lochow. Wij zaten op een camping voor ca. 12 euro per nacht voor twee personen tent en auto. Bij de Müritz is het iets duurder en ook toeristische.
Het viel ons op dat in vochtige gebieden wel enige watersnippen waren te horen en in wat drogere stukken kieviten voor¬komen, maar andere weidevogels hier niet te zien waren ondanks het ogen¬schijnlijke goede biotoop.


Nog enkele reisgegevens

Afstand totaal afgelegd deze week: 2148 km
Gemiddelde snelheid 61 km/u.
In de auto gezeten: 35 uur en 6 minuten.
Verbruik gemiddeld: 7,1 liter/100 km. => 1 op 14,08 km/liter

Terugweg naar Niedorp: 761 km
Gemiddelde snelheid: 103 km/uur
Reisduur: 7 uur en 24 minuten
Verbruik 7,6 liter per 100 km (1 op 13,15) Temperatuur: 12 graden C.

Overzicht zoogdieren:

Beverrat 1 maal
Bunzing, verkeersslachtoffer
Eekhoorn, enkele
Haas => regelmatig gezien
Hermelijn met muis in de bek.
Ree, algemeen en éénmaal dood op de weg.
Steenmarter als verkeersslachtoffer
Vos enkele keren gezien
Wild zwijn => wroetsporen

owz