Vogeltrek over Nederland

About Me

Links Recensies van nieuwe natuur boeken

Atlas van de plantengemeenschap in Nederland

Bomenboek

De grote trek der vogels.

Dierenliefde

Geïllustreerde Vogelencyclopedie

KNNV

Psychoactieve planten

Vogels van de lage landen en Europa

Vogeltrek over Nederland

Zelf de natuur in

Zoekkaart muizenschedelresten in uilenballen

Vogeltrek over Nederland

Het doel van de Landelijke Werkgroep Vogeltrektellen is het stimuleren en coördineren van onderzoek naar zichtbare landtrek over Nederland en het zorgdragen voor verwerking en publicatie van de verzamelde gegevens. De gegevens die deze werkgroep heeft verzameld, hebben de grondslag gevormd voor de uitgave van dit boek. Gedurende een jaar of vijftien werd er in Nederland op tientallen vaste posten fanatiek vogels geteld. In die periode is zeer veel ontdekt over trekpatronen boven Nederland. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de inzet van een doelvolgradar van de Koninklijke landmacht. Hiermee konden radarbeelden van de vogeltrek over de Noordzee gemaakt worden en kon eveneens de onzichtbare hoge trek en nachttrek zichtbaar gemaakt worden.
Diverse vogelwerkgroepen hebben met elkaar stapels rapporten en verslagen het daglicht laten zien. Een samenvattend overzicht ontbrak en in deze leemte is nu voorzien.
In de eerste vijftig bladzijden wordt ingegaan op de doelstellingen van het LWVT en de problemen die zich met zichtbare vogeltrek kunnen voor doen. Ook aan het weer wordt een kort hoofdstuk gewijd. Daarna begint de soortbespreking met de fuut. Het vereist enige studie om de geïntegreerde grafieken te doorgronden. De informatiedichtheid is hoog, terwijl de uitleg betreffende de grafieken beter en overzichtelijker had gekund. Een los inlegvel met de belangrijkste verklaringen betreffende de grafieken was een aanwinst geweest en had tevens dienst kunnen doen als bladwijzer.
De indeling van de soorten doet wonderlijk aan. De kleine zwaan treffen we aan na de blauwe reiger, terwijl we de knobbelzwaan en de wilde zwaan achter de zangvogels terug kunnen vinden. De tekst is duidelijk, overzichtelijk en helder gesteld. Hoofdstuk zes gaat in op “Patronen in de trek over Nederland”. Daaruit blijkt dat de meeste zangvogels in de vroege ochtend trekken. Een beperkt aantal soorten van het open landschap vertoont een tweede piek in de namiddag. Met name is dit het geval bij de graspieper en witte kwikstaart. Het boek zal ongetwijfeld in een behoefte voorzien, omdat iedere natuurliefhebber gefascineerd is door de trek. Het heeft ettelijke jaren gekost om het bijeen vergaarde materiaal uit te werken, te voorzien van commentaar en de algemene thema’s uit te werken. Bovendien is er veel zorgvuldigheid betracht bij de soortgerichte informatie. Het wordt nu erg makkelijk om na te gaan waar en wanneer boerenzwaluwen, goudplevieren of ijsgorzen doortrekken. We kunnen nu opzoeken welke vogels solitair vliegen, visarend, of liever in groepen trekken zoals de kievit en spreeuwen. Het zal duidelijk zijn dat dit boek een schat aan gegevens bevat en alleen tot stand kon komen door een groot aantal liefhebbers, die zich het keurslijf van een gestandaardiseerde telmethode hebben laten welgevallen.
owz

Lensink, R. & H. van Gasteren. LWVT / SOVON 2002. Vogeltrek over Nederland. Uitgever: Schuyt en Co, Haarlem. Prijs: € 45,78.

 

This Page is best viewed at 1024*768. Internet explorer version 5.0.