Algemene voorwaarden "KopzorgVrij Coaching"

Algemeen:

1a. De coach zal zo zorgvuldig mogelijk samen met de klant werken aan zijn of haar wensen om een zo prettig mogelijk leef- en/of werksituatie voor de klant na te streven.

1b. De klant zal naar eer en geweten handelen om de afgesproken doelen te verwezenlijken en open te staan voor de aanpak die afgesproken en gekozen is.

2a. De coach zegt toe de klant respectvol te zullen bejegenen en al wat wordt besproken vertrouwelijk te zullen behandelen.

2b. De klant accepteert zijn eigen verantwoordelijkheid bij het coachen en belooft aan te geven, wanneer aanpassingen in het stappenplan en aanpak naar zijn of haar mening gewenst zijn.

3a. De coach realiseert zich de kwetsbaarheid van de klant en zal in alle zorgvuldigheid hiermee proberen om te gaan.

3b. De klant realiseert zich, dat hij of zij het coachingstraject uit vrije wil is aangegaan en dat de coach geen aansprakelijkheid aanvaardt in deze.

4. De coach probeert naar eigen inschatting en samen met de klant of de samenwerking één, twee of meer begeleidingsgesprekken (of een begeleidingstraject) zal duren.

5. De klant betaalt in overleg met de coach per begeleidingsgesprek of per begeleidingstraject het afgesproken bedrag voor het coachen.

6a. Indien de coach verhinderd is, zal deze dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan de klant. Er wordt dan een vervangende afspraak gemaakt.

6b. Indien de klant verhinderd is, dient deze zich zo spoedig mogelijk af te melden. Er wordt dan een vervangende afspraak gemaakt.

De offerte:

1. De offerte is geldig gedurende een maand na de offertedatum.

De overeenkomst kan worden verlengd:

1. Verlenging kan plaatsvinden in onderling overleg.

De overeenkomst kan worden beëindigd:

1. Door een onjuiste dan wel onvolledige opgave door de klant van zijn of haar (financiële) situatie.

2. Door het niet nakomen van de voorwaarden in de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden.

3. Indien de klant onder bewindstelling of curatelen wordt gesteld.

4. Indien de financiering van het coachen niet langer gewaarborgd is.

5. Indien blijkt dat hulp in de vorm van coachen niet toereikend is, kan in overleg met de klant worden besloten om over te gaan tot aanmelding bij een andere vorm van hulpverlening en/of instantie.

Aansprakelijkheid:

1. De coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of in verband met door de coach verrichte diensten, tenzij de klant aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de coach.

2. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de coach of aan de andere kant schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de coach aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de coach afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering.

3.  De klant blijft eindverantwoordelijk voor zijn of haar financiële handelen.

Geheimhouding en persoonsgegevens:

1. Door het aangaan van de overeenkomst met de coach wordt aan de coach toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal de coach uitsluitend gebruiken voor zijn eigen activiteiten.

2. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voorvloeit uit de aard van de informatie.

3. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

4. Alleen met toestemming van de opdrachtgever en/of op grond van een wettelijke plicht mag opdrachtnemer die geheimhouding doorbreken.

5. De coach zal de informatie die de klant geeft in vertrouwen behandelen. Niets dat is besproken in een coachgesprek is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd, zonder toestemming van zowel de coach als de klant.