"Het Weverink"

De boerderijen "Groot- en Klein-Weverink" liggen in de gemeente Vorden, het dorp van de 8 kastelen. Het behoorde tot één van deze kastelen, het landgoed Onstein. Dit ligt verscholen in de bossen ten zuiden van de straatweg Vorden-Ruurlo, in het buurtschap Linde.

 

 

 

 

 

FOTO ONSTEIN

 

De eerste vermeldingen betreffende het Onstein staan vermeld in de schatting van het graafschap Zutphen over 1494-1496 berustende in het hertogelijk archief. Het wordt daar vermeld als "t Goet Onstedynck" toebehorende aan Peter Onstedeynck.Het was dus in eigen exploitatie bij de bewoner, die zoals dit in de Graafschap de gewoonte was, zijn naam aan het goed ontleende. Blijkens een akte uit 1561 was er een geschil tussen Herman en Johan Onstedynck en beide echtgenoten. Bepaald werd dat Herman Groot-Onstedeynck zal gebruiken en Johan Klein-Onstedeynck. Eén van de latere eigenaars van het Onstein (1654) is Hendrick van Westerholt, heer tot Hackford. Deze vererfde het Onstein aan zijn 2e zoon Conrad Goswin, heer van Empe en Baeck. Deze was getrouwd met Elisabeth Maria Catharina van Twickell. Nu wordt er voor het eerst van "het Weverink" gesproken, nl:
dit echtpaar verbond de beide Onsteins en het Weveringh op 6 april 1672 voor een schuld van Diderick van Sweeten.

In 1710 wordt de nieuwe eigenaar van al deze goederen Jan Evert ten Broeck, burgermeester van Zutphen. Verschillende eigenaren nemen vervolgens het Onstein over door vererving, verkoop, of verkoop door executie. In 1852 wordt het Weverink weer genoemd; omdat de huidige eigenaar A.A. Stoop niet aan zijn verplichtingen kan voldoen wordt het hele bezit verkocht bij executie:
"verkocht werd volgens de omschrijving in de notariele akte, gepasseerd voor de notaris J.L. Marin te Lochem d.d. 11 juni 1852:
a. Het goed Onstein bestaande uit een kapitaal heerenhuis, twee afzonderlijke bouwhuizen en andere bijgebouwen en landerijen, het Groot-Onstein, "thans" tot 2 arbeiderswoningen ingericht, het boerenhuis "klein-onstein’ met annexe woning voor den jager, het plaatsje Denneveld en het plaatsje Westerveld, ook wel de Leeuw genaamd, alles onmiddellijk aan elkaar gelegen in de buurtschap Linde, tezamen groot ruim 82 bunder.
b. Het goed Groot-Weverink, groot ruim 27 bunder.
c. De katerstede Klein-Weverink, aan den straatweg gelegen.
d. En nog 2 stukken weiland en een stuk bouwland, samen 6 bunder.

Het hele spul werd verkocht voor de som van ruim ƒ54.000.

’Groot Weverink' was een pachtboerderij behoorende samen met nog een aantal boerderijen tot het 'landgoed Onstein'. De andere boerderijen zijn inmiddels allemaal in particuliere handen overgegaan. Alleen 'Groot Weverink' is nog steeds een pachtboerderij, en wordt nog steeds bewoond door een parttime pachtboer.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 
In de archieven heb ik o.a. de volgende akten gevonden waarin verwezen wordt naar "Het Weverink"

-17.03.1713 d. 17 martij – Henrik Jebbink, n.s. van wijlen Garrit Jebbink uijt Hengelo, met Wendele Weeverink, j.d. van Aelbert op Weeverink uijt Vorden.
bron: trouwboek Hengelo 1713

-12.5.1720 Hendrick op Weeverinck sijn kind laaten doopen, genaemt Berent.
bron: Doopboek NGG Vorden, RBS 1606.

-14.05.1792 – 14 maij verluid Reind Leemreise op Weverink
-begraven den 19 d°.
bron: NGG Vorden ovl 1791-1811 (RBS 1613)
-Volgens het  'Afschrift Kreijnck' wordt 'Groot Weverink' omstreeks 1806 bewoond door ene Weverink.  Het gezin bestond uit 6 zielen en de veestapel uit 10 koeien en 2 paarden.

In één van de nummers van het OTGB vond ik nog een artikel genaamd:
"Schade door des Bisschops volck te Vorden gedaan"
In 1665 vond de vorst-bisschop van Munster de tijd gekomen om Borculo, dat hem volgens een gerechtelijke uitspraak toekwam, te veroveren. Hij werd daartoe opgestookt en gesubsidieerd door de koning van Engeland, die het wel handig vond dat de Republiek, waarmee hij in oorlog was, ook in de rug werd aangevallen. In september 1665 viel hij het oosten binnen en veroverde grote stukken van de Graafschap, Twente en Salland. Met steun van Frankrijk en enkele andere Duitse landen werd hij weer verdreven, waarna in April 1666 de vrede van Kleef werrd gesloten.
In dit artikel een lijst betreffende de schade die in 1665/66 aan de Vordense bevolking werd toegebracht door het leger van de Munstersen. De schadelijst is opgesteld door Jan Gijsen, Richter van Vorden. Of alle schade ook tot de opgevoerde bedragen vergoed is, is zeer de vraag. Vermoedelijk waren ook in die tijd de statistieken geduldig.
Uit de lijst van Boerschap Linden o.a.:
Meijnt op Kranborch ƒ8 "geplundert"
Lebbinck ƒ23 3 peerden geransoineert voor 3 schepel boeckweijt (=3gld), etc
Bijvanck ƒ40 10 mlr. Boeckweijt
Weferinck ƒ122 o.a. peert 60 gld, "de soon geschoten: van meijsterloon betaelt 40 gld."2 tonnen biers 12 gld.

Bronnen:
-Het Onstein door Mr A.P. van Schilfgaarde.
-Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijenonderzoek.
-Gelders Archief te Arnhem.
-Foto’s Harry en Leo Weverink.

"Klein Weverink"
[links: 'Groot Weverink']
[rechts:  de stal GW]
"Groot Weverink"
aaaaaaaaaaaaiii